Polityka prywatności

 1. POSTANOWIENIA POLITYKI

Innovation Group Limited i spółki z jej Grupy („Innovation”) zarządzają szkodami na pojazdach i mieniu, na rzecz wiodących światowych ubezpieczycieli, brokerów i menedżerów flot oraz realizują usługi przedłużonej gwarancji i planów serwisowych dla producentów pojazdów na całym świecie. Innovation może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji w/w usług. Innovation dokłada maksymalnych starań w celu ochrony Państwa danych osobowych i uznaje utrzymanie ich bezpieczeństwa za swój obowiązek. Innovation będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ich ochrony, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.  U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

 1. CELE

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia:

 • Rodzaje informacji, jakie możemy gromadzić na Państwa temat, za pośrednictwem naszych grupowych stron internetowych lub innych środków, takich jak oferowane przez nas usługi, szkody, z którymi mamy do czynienia, rozmowy telefoniczne, wiadomości email, a także postępowanie szkodowe, zeznania świadków, dokumenty dotyczące zatrudnienia lub inne połączenia z osobami trzecimi w naszych kontaktach biznesowych z Państwem;
 • Jak informacje na Państwa temat są wykorzystywane;
 • Kiedy możemy wykorzystać Państwa dane do kontaktu;
 • Czy informacje na Państwa temat będą komukolwiek udostępniane.
 • Jakie są podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Jak wygląda Państwa prawo do:
  • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  • Dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
  • Sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia danych;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • Przenoszenia danych;
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. JAKIE INFORMACJE NA PAŃSTWA TEMAT ZBIERAMY?

W celu świadczenia naszych usług możemy potrzebować zebrać pewne Państwa dane osobowe. Zakres przetwarzanych informacji zależeć będzie od relacji z nami (takich jak właściciel polisy, posiadacz polisy strony trzeciej, świadek, strona wnosząca roszczenie, użytkownik strony internetowej, wyznaczony przedstawiciel, pracownik lub inna osoba związana z naszą działalnością). Możemy uzyskać Państwa dane osobowe od: ubezpieczycieli i agentów ubezpieczeniowych; salonów dealerskich (program gwarancyjny); warsztatów naprawczych (realizacja napraw); ekip remontowo-budowlanych lub innych dostawców usług (nieruchomości, mienie); ekspertów medycznych (szkody osobowe) lub bezpośrednio od Państwa, podczas rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub listownej.

Zbierane dane osobowe, w zależności od sytuacji, mogą obejmować:

Informacje ogólne – takie jak imię i nazwisko, adres, adres email, numery telefonów, stan cywilny, data urodzenia, dane polisy ubezpieczeniowej, informacje o szkodzie, numery rejestracyjne pojazdów, zdjęcia pojazdów i ich otoczenia (inne pojazdy, okoliczne nieruchomości), inną dokumentację fotograficzną lub filmową itd.

Dane identyfikacyjne – takie jak numer polisy, dane paszportowe, prawo jazdy itp.

Informacje finansowe – takie jak dane bankowe, historia kredytowa, ocena kredytowa i inne informacje finansowe.

Status medyczny i zdrowotny – taki jak obrażenia, stan zdrowia itp.

Inne wrażliwe informacje – w niektórych, rzadkich przypadkach, w procesie weryfikacji zasadności roszczeń, możemy otrzymać szczególne kategorie danych, tj. dotyczące Państwa przekonań religijnych, opinii politycznych, przynależności do związków zawodowych, historii medycznej rodziny, historii kryminalnej, historii sporów cywilnych oraz inne informacje wrażliwe, dobrowolnie przez Państwa udostępnione w trakcie obsługi.

Nagrania telefoniczne i nagrania z monitoringu wizyjnego – rozmowy telefoniczne często są rejestrowane w celach szkoleniowych i pomagają w weryfikacji zasadności roszczeń. Rozmowy telefoniczne są również nagrywane w celach szkoleniowych. W przypadku sprzeciwu wykorzystania nagrań do celów szkoleniowych, mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu. Państwa wizyta w naszej siedzibie, może również zostać zarejestrowana przez kamery monitoringu wizyjnego w ogólnodostępnych pomieszczeniach.

Dane, które zbieramy, będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizowanych usług, a dostęp do nich zapewnia nam wydajną i skuteczną realizację tych usług.

 1. JAK WYKORZYSTUJEMY INFORMACJE?

Będziemy wykorzystywać Państwa dane wyłącznie w celach związanych z prowadzoną przez nas działalnością. Może to obejmować:

 • Kontakt w celu dostarczania lub gromadzenia dalszych informacji niezbędnych do naszej współpracy;
 • Realizację usług;
 • Konieczność podjęcia decyzji, dotyczących Państwa polisy ubezpieczeniowej lub assistance, związanych z obsługą i rozliczaniem szkód, wypłatą odszkodowań itp.;
 • Poprawę jakości obsługi, dzięki monitorowaniu i rejestracji połączeń oraz zapisom rozmów;
 • Obsługę reklamacji;
 • Weryfikację zasadności roszczeń;
 • Wewnętrzne raportowanie i monitoring;
 • Realizację procesów rekrutacyjnych;
 1. JAK PRZECHOWYWANE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach i nośnikach pamięci masowej. W miarę możliwości odbywa się to w obrębie regionu. Korzystamy również z zewnętrznych dostawców usług chmurowych, wspierających nas w realizacji usług. Serwery wchodzące w skład infrastruktury/ chmury znajdują się w zabezpieczonych centrach danych na całym świecie, a dane osobowe mogą być przechowywane na dowolnym z nich. Każde centrum danych posiada odpowiednie techniczne i operacyjne środki, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

 1. CZY UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE/ INFORMACJE NA PAŃSTWA TEMAT?

Innovation Group udostępnia dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do prowadzenia naszej działalności i może obejmować:

 • Spółki Grupy – Spółka składa się z grupy firm oferujących usługi procesów biznesowych i rozwiązania informatyczne dla branży ubezpieczeniowej, flotowej, motoryzacyjnej i nieruchomości. W związku z tym, w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi, Spółka może być zmuszona udostępniać dotyczące Państwa informacje innym podmiotom należącym do grupy. Należy pamiętać, że niektóre z podmiotów grupy znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) w takich krajach jak: Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Indie, Pakistan i Republika Południowej Afryki. Udostępniając Państwa dane osobowe jednej z naszych spółek spoza EOG, zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, obejmujące umowy wewnątrzgrupowe i właściwe klauzule, regulujące przekazywanie takich danych. Wszystkie spółki grupy gwarantują ten sam standard przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa informacji i przetwarzają oraz zabezpieczają przekazywane im dane w sposób identyczny jak spółki na terytorium EOG.
 • Nasi Partnerzy Biznesowi – W celu świadczenia usług możemy korzystać z usług innych dostawców usług, takich jak warsztaty, podwykonawcy, holownicy, zewnętrzni specjaliści, prawnicy, firmy wynajmu pojazdów, likwidatorzy, doradcy budowlani i inni zewnętrzni usługodawcy, wspierający nas w naszej działalności. W razie konieczności udostępnienia Państwa danych naszym partnerom biznesowym lub zewnętrznym dostawcom usług, dopilnujemy, aby zostały one starannie wyselekcjonowane i zabezpieczone.
 • Inne strony trzecie – Możemy udostępniać dane osobowe innym stronom trzecim, takim jak straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe, biura informacji kredytowej, instytucje nadzoru finansowego i wszelkim innym stronom trzecim, które mogą być zaangażowane w obsługę roszczenia lub szkody.
 1. PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Podejmiemy odpowiednie kroki, w celu zabezpieczenia Państwa informacji. Obejmuje to fizyczne bezpieczeństwo naszych biur, bezpieczeństwo techniczne i informatyczne naszych systemów oraz zapewnienie, że wszelka dokumentacja jest przechowywana w bezpieczny sposób.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz w celu realizacji naszych zobowiązań.

 

Zagwarantujemy przetwarzanie danych w minimalnym, niezbędnym zakresie, nie dłużej, niż to konieczne. Przykładem typowego okresu, w którym możemy przechowywać Państwa dane osobowe, jest okres 3 lat od zakończenia naprawy pojazdu, wynikający z udzielonej gwarancji. Może się jednak zdarzyć, że w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, będziemy dłużej przetwarzać Państwa dane osobowe.

Macie Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych. Jeśli jesteśmy administratorem danych, udzielimy odpowiedzi w ciągu 30 dni. Jeśli Innovation jest procesorem danych i przetwarza je na mocy odpowiedniej umowy, w imieniu jednego z naszych Partnerów Biznesowych, będziemy musieli skierować do nich Państwa prośbę. Mogą oni poprosić nas o pomoc w uzyskaniu odpowiednich informacji. Powiadomimy Państwa o przekazaniu takiej prośby, a jeśli nie będzie to możliwe, zrobi to administrator.

Jeśli uważacie Państwo, że jakiekolwiek posiadane przez nas Państwa dane są nieprawidłowe lub nieaktualne, macie Państwo prawo poprosić o ich poprawienie. W tym celu, ze względów bezpieczeństwa, możemy prosić o udzielenie odpowiedzi na kilka dodatkowych pytań lub poprosić o odpowiednią dokumentację.

Macie Państwo prawo do usunięcia swoich danych (powszechnie nazywane „prawem do bycia zapomnianym”). Możecie Państwo skorzystać z niego w dowolny sposób, jednak o ile jest to możliwe, sugerujemy przekazanie nam tej informacji na piśmie. Mogą zaistnieć przypadki, w których nie będziemy w stanie spełnić tego żądania, na przykład: w przypadku zaległości finansowej na rzecz Innovation lub jeśli Innovation obsługuje lub obsługiwała zgłoszoną przez Państwa szkodę. W takim przypadku będziemy musieli przetwarzać Państwa dane przez co najmniej 3 lata lub przez inny okres, wynikający z obowiązującej nas umowy lub przepisów prawa.

Macie Państwo prawo zażądać, aby przetwarzanie danych zostało ograniczone, gdy na przykład Państwa zdaniem posiadane przez nas dane są niepoprawne lub przetwarzane  niezgodnie z prawem. Macie Państwo prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, który można przesłać innemu administratorowi. Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy nasze prawo do ich przetwarzania oparte jest na naszym uzasadnionym interesie lub interesie publicznym.

Okazjonalnie Innovation może chcieć wykorzystywać dane osobowe w celu innym, niż pierwotnie wskazany. W takiej sytuacji będziemy potrzebować Państwa świadomej zgody. Być może w celu jej uzyskania będziemy musieli skontaktować się z Państwem telefonicznie, poprzez e-mail lub pocztę tradycyjną. Jeśli zdecydujecie się Państwo nie wyrażać takiej zgody, postaramy się ograniczyć ponowne kontakty do związanych wyłącznie z ich pierwotnym celem.

 1. INNE INFORMACJE, KTÓRE MOŻEMY ZBIERAĆ

Przeglądarka internetowa – niektóre dane są zbierane przez większość stron internetowych, aby pomóc im zrozumieć nawyki użytkowników. Może to obejmować adres IP, typ systemu operacyjnego, obszar geograficzny lub użytkownika, czas użytkowania, rodzaj przeglądarki, odwiedzane strony i wiele innych. Te informacje są bardzo ogólne i służą wyłącznie do monitorowania trendów i poziomu wykorzystania witryny.

Cookies – to małe pliki tekstowe, zawierające niewielkie ilości informacji, pobierane na komputer osobisty, urządzenie mobilne lub inne urządzenie, podczas korzystania ze strony internetowej. Pliki cookie są następnie, podczas każdej kolejnej wizyty, odsyłane z powrotem na źródłową stronę internetową lub do dowolnej innej strony, która je rozpoznaje. Pliki cookie służą do próbkowania i poprawy wygody przeglądania, zapamiętując preferencje użytkownika, umożliwiając wydajniejszą nawigację, a także pomagając zapewnić, że każda reklama wyświetlana w Internecie, jest lepiej dobrana do Państwa preferencji. Aby zapoznać się z naszymi zasadami dotyczącymi plików cookie, prosimy kliknąć tutaj lub odwiedzić stronę https://www.innovation.group/cookie-policy/.

 1. WITRYNY INTERNETOWE STRON TRZECICH

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, znajdujących się poza naszą kontrolą i nieobjętych niniejszymi zasadami. Aby korzystać z tych stron, należy zapoznać się z ich polityką prywatności, która powinna być na nich dostępna.

Umieszczenie linku na stronie nie oznacza naszego poparcia dla tej witryny ani zasad, które są w niej zawarte.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Zarząd Innovation Group Limited („Zarząd”) ponosi ogólną odpowiedzialność za tę politykę oraz za kontrolę skuteczności działań podjętych w odpowiedzi na naruszenia zgłoszone w ramach tej polityki.

Zarząd dokonuje przeglądu tej polityki, pod kątem prawnym i operacyjnym, co najmniej raz w roku.

Niniejsza polityka zawiera wytyczne dla personelu spółki, jej klientów, ubezpieczonych i użytkowników strony internetowej, dotyczące informacji, które możemy gromadzić na Państwa temat w trakcie naszych kontaktów biznesowych oraz sposobu ich przetwarzania.

Przeprowadzamy regularne przeglądy tej polityki.

 1. RAPORTOWANIE NARUSZEŃ

Aby Innovation mogło skutecznie poradzić sobie z każdym naruszeniem niniejszej polityki, a pracownicy, strony trzecie, partnerzy biznesowi, użytkownicy strony internetowej, klienci i ubezpieczeni mogli zostać poinformowani o potencjalnym lub faktycznym naruszeni niniejszej polityki, prosimy o powiadomienie Innovation poprzez email WsparcieOperacyjne@pl.innovation-group.com. Po otrzymaniu powiadomienia zweryfikujemy potencjalne naruszenie i podejmiemy działania niezbędne dla usunięcia jego skutków.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Innovation jest administratorem danych osobowych swoich pracowników oraz wszelkie danych, w przypadku których decyduje o sposobie, celu i zakresie ich przetwarzania. W przypadku wszystkich innych rodzajów danych osobowych, Innovation jest procesorem danych, co oznacza, że ich przetwarzanie odbywa się pod kontrolą strony trzeciej, z którą jesteście Państwo związani umową.

Dane kontaktowe Innovation Group Poland:

Innovation Group Poland sp. z o.o.
Batory Office Building
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa

Telefon: +48 22 113 95 29
Email: info-PL@innovation.group

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: WsparcieOperacyjne@pl.innovation-group.com, numerem telefonu 22 113 95 29 lub pisemnie na adres naszej siedziby, podany powyżej. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Powrót na początek