Warunki witryny

Warunki korzystania

Wprowadzenie

Niniejsze warunki odnoszą się do Państwa, jako Użytkownika niniejszej Witryny (w tym wszelkich sub-domen, o ile nie zostały wyraźnie wyłączone na mocy ich własnych warunków) oraz Innovation Group, jako właściciela i operatora tej Witryny. Prosimy o ich uważne przeczytanie, ponieważ mają one wpływ na Państwa prawa. Państwa zgoda na przestrzeganie niniejszych warunków będzie traktowana, jako uzyskana po pierwszym skorzystaniu z Witryny. W przypadku braku zgody, należy natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny.

W niniejszych warunkach Użytkownik lub Użytkownicy oznaczają osoby trzecie, które uzyskują dostęp do Witryny i nie są (i) zatrudnione przez Innovation Group ani nie działają w ramach zakresu swoich obowiązków oraz (ii) nie pracują jako konsultanci lub w inny sposób nie świadczą usług na rzecz Innovation Group i nie korzystają z dostępu do Witryny w związku ze świadczeniem takich usług.

Własność intelektualna i dopuszczalne wykorzystanie

 1. Wszelkie Treści zawarte w Witrynie, o ile nie zostaną przesłane przez Użytkowników, stanowią własność Innovation Group, podmiotów powiązanych lub innych, właściwych dla nich, stron trzecich. W niniejszych warunkach „Treść” oznacza dowolny tekst, grafikę, obraz, komunikat audio, komunikat wideo, oprogramowanie, kompilacje danych, układ strony, podstawowy kod i oprogramowanie oraz wszelkie inne formy informacji, które mogą być przechowywane na komputerze, który tworzy część niniejszej Witryny lub z niej korzysta, w tym wszelkie takie treści przesłane przez Użytkowników. Kontynuując korzystanie z witryny, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że taka treść jest chroniona prawem autorskim, znakami towarowymi, prawami do bazy danych i innymi prawami własności intelektualnej. Żadna zawartość tej strony nie może być interpretowana jako udzielanie, przez domniemanie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania któregokolwiek znaku towarowego, logo lub znaku usługowego, wyświetlanego na stronie, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.
 2. Na niekomercyjny użytek własny dopuszczalne są następujące czynności:
  1. pobieranie, wyświetlanie i przeglądanie zawartości na ekranie komputera
 3. Bez pisemnej zgody Innovation Group, zabronione jest powielanie, modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie w celach komercyjnych jakichkolwiek z publikowanych Treści.

Ograniczenia

 1. Użytkownik nie może korzystać z Witryny w żadnym z następujących celów:
  1. w jakikolwiek sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie Witryny lub przeszkadzać innym Użytkownikom w przeglądaniu lub korzystaniu z Witryny;
  2. w jakikolwiek sposób, który jest szkodliwy, niezgodny z prawem, nielegalny, obraźliwy, napastliwy, zagrażający lub w inny sposób budzący sprzeciw lub naruszający jakiekolwiek obowiązujące prawo, przepisy, porządek rządowy;
  3. w celu tworzenia, przesyłania lub przechowywania elektronicznych kopii Zawartości, chronionej prawem autorskim, bez zgody właściciela.

Linki zewnętrzne

 1. Ta Witryna może zawierać linki do innych stron. O ile nie jest to wyraźnie powiedziane, witryny te nie znajdują się pod kontrolą Innovation Group ani naszych oddziałów.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość takich stron ani za jakąkolwiek szkodę czy uszkodzenia, wynikające z ich użytkowania.
 3. Umieszczenie linku do innej strony w tej Witrynie nie oznacza poparcia dla takiej strony ani zarządzających nią osób.

Polityka Prywatności i Polityka Plików Cookie

 1. Korzystanie z Witryny podlega również naszej Polityce Prywatności i Polityce Plików Cookie, które są włączone do niniejszych zasad i warunków przez odniesienie do nich. Aby zapoznać się z Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookie, należy kliknąć: https://innovation.group/privacy-policy i https://innovation.group/cookie-policy.

Dostępność strony internetowej i wyłączenia odpowiedzialności

 1. Wszelkie mechanizmy, narzędzia, usługi lub informacje online, oferowane przez Innovation Group za pośrednictwem niniejszej Witryny (Usługi), są dostarczane zgodnie z ich aktualnym stanem i dostępnością. Nie gwarantujemy, że Usługa będzie wolna od wad i/ lub defektów. W maksymalnym, dozwolonym przez prawo zakresie, nie gwarantujemy (wyraźnych lub dorozumianych) korzyści, dokładności informacji, kompatybilności ani zadowalającej jakości. Innovation Group nie jest zobowiązana do aktualizacji informacji na tej Witrynie.
 2. Mimo że Innovation Group dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że niniejsza witryna jest bezpieczna, wolna od błędów, wirusów i innego złośliwego oprogramowania, nie dajemy żadnej gwarancji ani zapewnień w tym zakresie, a wszyscy Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne, swoich danych osobowych i komputerów.
 3. Innovation Group nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu lub niedostępność niniejszej Witryny.
 4. Innovation Group zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub wycofania dowolnej części (lub całości) zawartości niniejszej Witryny, w tym między innymi wszelkich oferowanych produktów i/ lub usług. Niniejsze warunki mają zastosowanie również do każdej zmodyfikowanej wersji niniejszej Witryny, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie: (a) ograniczać ani wykluczać odpowiedzialności naszej ani Użytkownika, za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego lub jego zaniedbania, stosownie do zaistniałej sytuacji; (b) ograniczać ani wykluczać odpowiedzialności naszej ani Użytkownika, za oszustwo lub nieuczciwość czy wprowadzenie w błąd; lub (c) ograniczać ani wykluczać jakichkolwiek naszych zobowiązań czy odpowiedzialności w jakikolwiek sposób, stojący w sprzeczności z obowiązującym prawem.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Użytkowników w związku z żadnymi szkodami będącymi następstwami zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą.
 3. W maksymalnym, dozwolonym przez prawo zakresie, Innovation Group nie przyjmuje odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody biznesowe, takie jak utrata zysków, dochodów, przychodów, przewidywanych oszczędności, biznesu, umów, wartości firmy czy możliwości komercyjnych;
  2. utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek danych, baz danych czy oprogramowania;
  3. wszelkie szczególne, pośrednie czy wtórne straty lub szkody.

Ogólne

 1. Użytkownik nie może przenosić żadnych praw, wynikających z niniejszych warunków, na inną osobę. Innovation Group może przenieść swoje prawa na podstawie niniejszych warunków, w przypadku uzasadnionego przekonania, że prawa Użytkownika nie zostaną naruszone.
 2. Niniejsze warunki mogą być przez nas okresowo zmieniane. Po takiej zmianie będą obowiązywać na niniejszej witrynie od daty publikacji. Użytkownicy powinni regularnie sprawdzać warunki, aby zapoznać się z ich aktualną wersją.
 3. Niniejsze warunki wraz z Polityką Prywatności i Polityką Plików Cookie stanowią kompletne porozumienie pomiędzy stronami, odnoszące się do ich treści i zastępują wszystkie wcześniejsze dyskusje, ustalenia lub porozumienia, które mogły mieć w związku z nimi miejsce.
 4. Ustawa z 1999 r. O Umowach (prawa stron trzecich) nie ma zastosowania do niniejszych warunków. Żadna strona trzecia nie będzie mieć prawa do egzekwowania lub polegania na jakichkolwiek postanowieniach niniejszych warunków.
 5. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ stwierdzi, że którekolwiek z postanowień niniejszych warunków (lub część dowolnego postanowienia) jest nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, postanowienie lub jego wskazana część zostanie usunięte w wymaganym zakresie, natomiast ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych warunków nie ulegnie zmianie.
 6. O ile nie uzgodniono inaczej, żadne opóźnienie, działanie lub zaniechanie strony w korzystaniu z jakiegokolwiek prawa lub środka nie będzie uznawane za zrzeczenie się go.
 7. Niniejsze warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem angielskim. Wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.

Informacje o Innovation Group

 1. Innovation Group jest spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 03256771, której zarejestrowanym adresem jest Yarmouth House, 1300 Parkway, Whiteley, Hampshire PO15 7AE i prowadzi Witrynę https://innovation.group. Zarejestrowany numer VAT to 765 3677 89.

Kontakt z Innovation Group jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@uk.innovation-group.com.

Powrót na początek